7th November 2020 मा संचालित J-Cert Test को नतिजा प्रकाशित ! ! !

7th November 2020 मा संचालित J-Cert Test को नतिजा प्रकाशित भएकोछ । नतिजा हेर्नको लागि तलको Link  मा जानु होला /

http://www.j-cert.cn/html/search/index.php